Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd.

"मेरो शेयर" को सेवा लिनको लागि निवेदन

English Date
Nepali Date
निवेदकको नाम / थर :
Name of Applicant
निक्षेप सदस्य नम्बर (DPID):
हितग्राही नम्बर (Client ID):
E-mail ID :
ठेगाना (Address) :
सम्पर्क फोन नम्बर :
Telephone No:
अफिस    
निवास    
मोबाईल    

Signature :  


“मेरो शेयर” को सेवा सम्बन्धी नियम तथा शर्तहरू

१. “मेरो शेयर” सेवा केवल व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि मात्र हो । यो सेवा अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गरिने छैन ।

२. ग्राहकले “मेरो शेयर” सेवासंग सम्बन्धित विद्युतीय कारोवारको लागि दिद्वएका सुरक्षित गोप्य नाम, पासवर्ड, पिन आदि जानकारीको गोपनियता कायम गर्नेछ र यी जानकारीहरू कुनै पनि अवस्थामा कसैलाई कहिले पनि दिने छैन ।

३. यदि आफ्ना गोप्य पासवर्ड नम्बर पिन हराएको वा सोको जानकारीहरू कतै कोही असम्बन्धित व्यक्तिको जानकारीमा आएको थाहा भएमा तुरूनत आफ्नो निक्षेप सदस्यलाई जानकारी गराई रद्द गराउनु पर्नेछ र परिवर्तन गराउनु पर्नेछ ।

४. “मेरो शेयर” मार्फत्‌ गरिएका सम्पूर्ण कारोबारको जिम्मेवारी ग्राहक स्वयंको हुनेछ ।

५. “मेरो शेयर ”को प्रयोग सं सिडिएससिको प्रचलित नियम र विनियमको अधीनमा रहने छ ।

६. प्राविधिक कारणले सेवा अवरूद्ध हुन गई ग्राहकलाई हुन गएको असुबिधा, क्षति वा हानि-नोक्सानीको लागि निक्षेप सदस्य /सिडिएससि कुनै पनि किसिमले जिम्मेवार हुने छैन ।

७. यो निवेदनमा निक्षेप सदस्य /सिडिएससिको स्वीकृत आवश्यक पर्नेछ। निक्षेप सदस्य /सिडिएससिसंग कुनै कारण नखुलाई आफ्नो स्वविवेकमा निवेदन अस्वीकृत गर्ने अधिकार रहने छ ।

८. ग्राहकलाई सूचित गरी वा नगरी यो सुविधा नवीकरण गर्ने, रद्द गर्ने वा फिर्ता लिने अधिकार निक्षेप सदस्य/सिडिएससिलाई रहने छ ।

उद्घोषण: