Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd.

KYC Form Company

Company Name :*
Name of Chief Executive :*
Company Secretary's Name :*
Date of Incorporation :*
B.S.    
A. D.    

Types of Company :*   
Pvt.Ltd.   
Public Ltd.   
Govt. owned   
others
Country of Registration:*   
Nepal   
Other (Please mention if other than Nepal)

थप विवरण

Registration Office :*
Registration No. :*
Registration Date :*
PAN No.:*
VAT Registration No.:*
Name and Address of Main Company in case of Subsidiary Gompany
Nature of Business :
Area of Work:
Listed or Not:
Listing Date :

बैंक खाताको विवरण / Bank Account Details

Types of Bank Account :*   
Saving Account   
Current Account
Bank Account Number :*
Name of Bank:*
Name of Branch :*

हालको ठेगाना (Current Address)

Country:*
Province:*
District:*
VDC/Municipality/Metropolitan :*
Ward No. :*
Tole :*
Telephone No. :*
Email :*
Website :

कम्पनी दर्ता हुदाको ठेगाना / Address of Company at the time of Registration :

Country:*
Province:*
District:*
VDC/Municipality/Metropolitan :*
Tole :*
Telephone No. :*
Ward No. :*
Block No. :
Email :*
Website :

सन्चालक्, कार्यकारी प्रमुखहरुको विवरण / Details of Directors, CEO :

Contact Person

Contact Person 1 Name       
Father's Name :       
Grand Father's Name :       
Designation :       
Photo:       
Contact Person 2 Name    
Father's Name :    
Grand Father's Name :    
Designation :    
Photo:    

कार्यलय रहेको स्थानको नक्शा / Location Map :

Image Map Here *(JPG/PNG):  

Authorized Personnel :

Name of Authorized Person :  
Designation :  
Company's Stamp :*(JPG/PNG) 

Upload Citizenship :*(JPG/PNG)  

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात :

कम्पनी वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्र:*  
कम्पनी वा सस्थाको स्थायी लेखा नम्बर*  
कम्पनी वा सस्थाको प्रबन्थपत्र:*  
कम्पनी वा सस्थाको नियमावली:*  
धितोपत्र कारोबार गर्न ग्राहक परिचय विवरण भर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय:*  
कुनै नियमनकारी निकायबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भएमा सो को प्रतिलिपी: *  
कर चुक्ता / दाखिला प्रमाणपत्र: *  

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपसिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु

१. कम्पनी / संस्थाले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।

२. कम्पनी / संस्थाले धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकारी छ।

३. कम्पनी / संस्थाले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकिएको समय भित्र गर्ने छ ।

४. धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गरिने छ।

५. कम्पनी / संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छैन ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. कम्पनी वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

२. कम्पनी वा संस्थाको स्थायी लेखा नं. प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपी ।

३. धितोपत्र कारोबार गर्न ग्राहक परिचय विवरण भर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय ।

४. कुनै नियमनकारी निकायबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भएमा सोको प्रतिलिपी।

५. कर चुक्ता/ दाखिला प्रमाणपत्र ।