Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd.

DEMAT account Opening Form (Company)

Name of Depository Participant :
Branch :
Types of Account :*   
Clearing.   
Beneficial Owner   
others
Name Of Beneficial Owner Company:*
Chief Operating Officer's Name:
Company's Secretary's Name :
Date of Incorporation :*
B.S.    
A. D.    

Types of Company :*
Country of Registration:*   
Nepal   
Other (Please mention if other than Nepal)

कम्पनीको थप विवरण

Registration Office :*
Registration No.:*
Registration Date :*
PAN No. :*
VAT Registration No. :*
Name and Address of Main Company in case of Subsidiary Gompany
Types of Business Of the Company :
Area of Work:
SEBON Registration No. :*
SEBON Registration Date :*
NRB Registration No. :
NRB Approval Date :

हालको ठेगाना (Current Address Of Company)

Country:*
Zone:*
District:*
VDC/Municipality/Metropolitan :*
Tole:*
Ward No.:*
Block No. :
Telephone No. :*
FAX No. :*
Email ID :*

कम्पनी दर्ता हुदाको ठेगाना / Address of Company's Registered Address :

Zone:*
District:*
VDC/Municipality/Metropolitan :*
Tole :*
Ward No. :*
Block No. :*
Telephone No. :*
FAX No.:*
Email ID :*
Nearest LandMark :
Website :

Details of Clearing Member :

Name of Securities Market:*
Broker No.:*

Branch/Number of Office and Main Branches/Office Location:


सन्चालक, कार्यकारी प्रमुखहरुको विवरण / Details of Directors, CEO :

Authorized Account Operators

Name
Designation
Photo

घर रहेको स्थानको नक्शा / Location Map :

Image Map Here:*(JPG/PNG)  

बैंक खाताको विवरण / Bank Account Details

Types of Bank Account :*   
Saving Account   
Current Account
Bank Account Number :*
Name of Bank:*
Name of Branch :*

Authorized Personnel :

Name of Authorized Person :*  
Company's Stamp :*(JPg/PNG)  

Upload Citizenship :*(JPG/PNG)  

अनुसूची - १५
(विनियम २० को उपविनियम ३ सँग सम्बन्धित)
निक्षेप सदस्य र हितग्राही व्यक्ति वा संस्थाबीचको सम्झौता

न्यू प्लाजा, काठमाडौस्थित कार्यालय रहेको दक्षिणकाली इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रा.लि. यसपछि “सदस्य” भनिएको (प्रथम पक्ष र ........................................स्थित कार्यालय रहेको ........................... यसपछि “हितग्राही” भनिएको) दोस्रो पक्ष बीच देहायका शर्तहरु पालना गर्नें सहमतिसाथ यो सम्झौता गरिएको छ ।

१. सामान्य प्रावधान : यस सम्झौताका पक्षहरू धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६८ का व्यवस्था र सिडिएससिले समयसमयमा जारी गरेका विनियमलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह र यसै सम्झौताको हिस्साको रूपमा पालना गर्न सहमत छौं।

२. रकम असुल उपर : हितग्राहीले सदस्यलाई तिर्नुपर्ने रकम तोकिएको मितिमित्र बुझाउनु पर्नेछ ।

३. खाताको फाँटवारी (स्टेटमेन्ट) : सदस्यले रहेक तीन महिनाको अन्तमा हितग्राहीलाई निजका खाताको फाँटवारी प्रदान गर्नेंछ । तर यस अवधिमा कुनै कारोबार नभएमा खाताको फाँटवारी दिनु पर्ने छैन ।

४. विवरणमा भएका परिवर्तनहरूबारे हितग्राहीले सूचित गर्नुपर्ने : हितग्राहीले सूचित गरेको अवस्था बाहेक, हितग्राहीले विवरणमा भएको परिवर्तन सदस्यलाई जानकारी नगराएको कारणबाट हितग्राहीलाई हुन सकने कुनै हानी उपर सदस्य उत्तरदायी वा जिम्मेवार हुने छैन ।

५. हितग्राहीको दावीप्रति निक्षेप सदस्य उत्तरदायी नहुने : सुरक्षणका लागि हितग्राहीको खाताबाट खर्च लेखिएको/क्रेडिट गरिएको तेम्रो पक्षका दावी अदालत वा राजस्व निकायबाट तोकिएको वा भाग भएको कूनै शुल्क, दस्तुर, कर प्रति सिडिएससि तथा सदस्य उत्तरदायी हुने छैनन्‌।

६. प्रत्येक हितग्राही निम्न कुरामा विशेष रूपले जिम्मेवार हुनेछ :

(क) निक्षेप सदस्यसँग भएको सम्भौता र खाता खोल्दा विववरणहरु तथा तथ्य सम्बन्धमा,

(ख) निक्षेप सदस्यसँग खाता खोल्दा पेश गरेका लिखितको अधिकारीकता र सत्यता सम्बन्धमा,

(ग) निक्षेप सदस्यबाट प्रत्येक कारोबार निर्देशन बमोजिम खाताबाट घटाएको र थपेको कुराको सुनिश्चित गर्ने,

(घ) हितग्राहीको खातामा भएको परिवर्तनका विवरण सम्बन्धमा जस्तै: ठेगाना, बैंक विवरण स्थिति अख्तियारी, आदेश मनोनयन दस्तखत आदि,

(ड) कुनैपनि निष्काशित घितोपत्र खरिद ग़रेकोमा सो को सत्य विवरण ।

७. आधिकारिक प्रतिनिधि : हितग्राही सज्ठित संस्था वा कानूनी व्यक्ति भएमा त्यसले संस्था वा व्यक्तिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति सदस्यसँगको सम्झौता क्रियान्वित गर्नेछन्‌ । प्रतिनिधिको हेरफेर वा अन्य कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा हितग्राहीले सदस्यलाई तुरुन्त जानकारी गराउनेछ ।

८. सम्भौता रद्द गर्ने :विनियमावली तथा सञ्चालन निदेशिकामा उल्लेख गरिएअनुसारका अधिनमा रही पक्षहरुले यो सम्झौता जुनसुके समयमा रद्द गर्न सकनेछन्‌ । कुनै पनि पक्षले सम्झौता रद्द गरेमा हितग्राहीको खातामा भएका धितोपत्रहरुलाई सोही हितग्राहीको निर्देशनवमोजिम सदस्यले व्यस्थापन गर्नेछ ।

९. काबुबाहिरको परिस्थिति : यस सम्झौता वा विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आँधी, तुफान, बाढी, चट्याड, भूँ इचालो, आगलागी, विस्फोटन वा दैवी प्रकोप, युद्ध, विद्रोह, क्रान्ति, हुलदंगा, निषेधाज्ञा, नाकाबन्दी, अवरोध, दंगा, नागरिक कलह, हड्ताल, तालाबन्दी, बहिष्कार, कुनै उपयोगी सेवामा अवरोध जस्ता मजदुर कारवाही वा अशान्ति, शत्रुको कारवाही, अपराधिक षड्यन्त्र, आतंकारीको गतिविधि वा तोडफोड, विध्वंस, प्रणालीमा गडबडी, अनाहक प्रवेश वा प्रतिकार गर्न नसकिने अन्य कुनै शक्ति वा बाध्यता लगायत काबु वा नियन्त्र बाहिरका घटनाद्वारा यस सम्झौता अन्तर्गतको दायित्वमा कुनै कार्य सम्पादन नगरेको, विलम्ब गरेको वा उल्लंघन भएकोमा कूनै एक पक्षलाई हुन गएको हानीनोक्सानी, क्षतिको सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन अर्को पक्ष उत्तरदायी हुनेछैन ।

१०. जनाउ : यस सम्झौता अनुसार दिइने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा संञ्चार लिखित रुपमा र प्रापकको हालसालको ठेगाना नपठाएसम्म बन्धनकारी हुनेछैन ।

११. विवादको समाधान : पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुन सकने विवाद तथा भिन्‍नताका सम्बन्धमा विनियमालीमा तोकिएअनुसारको मध्यस्थता समितिको व्यवस्था यस सम्झौताका पक्षहरुलाई पनि लागु हुनेछ ।

१२. नियमनकारी कानून : यो सम्झौता प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।