Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd.

Trading KYC Form Individual

Branch Name :
PP Size Photo :

Details of client

नाम :*
Name :*
Date of Birth :
B.S.*    
A. D. *   

Nationality :*   
Nepali   
Others(If Any)
Citizenship No. :*
Issue District:
Issue Date :
हितग्राही सस्था को नाम :*
Beneficiary ID NO. :*
PAN NO. :
Identification NO and Address (In Case of NRN) :

हालको ठेगाना (Current Address)

Country:*
Province:*
District:*
Rural Municipality/Municipality/Sub- Metropolitan city/Metropolitan city :*
Ward No. :*
Tole :*
Telephone No. :
Email :*
Website :
Mobile No:*

Permanent Address

Province:*
District:*
Tole :*
Rural Municipality/Municipality/Sub- Metropolitan city/Metropolitan city :*
Telephone No. :
Ward No. :*
Block No. :

Details of Family Members

Father's Name:*
Grand Father's Name :*
Mother's Name :*
Gender :Marital Status :


बैंक खाताको विवरण / Bank Account Details

Types of Bank Account :*   
Saving Account   
Current Account
Bank Account Number :*
Name of Bank:*
Name of Branch :*

Details of Occupation

Occupation :*

Types Of Business :   
 Manufacturing
  
 Service Oriented
  
 others
Organization's Name :
Address :
Designation :*
ID No Of Employee :
Financial Details :*   
 Up To Rs. 5,00,000
  
 From Rs. 5,00,001 To 10,00,000
  
 Above Rs.10,00,000

Transaction related additional information

1.आम्दानी को स्रोत :*
2.अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा करोबार गर्ने गरेको :*
3.तपाई कर्जा सुचना केन्द्र (सुरक्षा निगम ) लि. को कलोसुचिमा रहनु भएको छ ? :*
Involvement In Investment companies which were established for securities trading.(IF yes mention below) :

बहालमा बस्ने हकमा

के तपाई बहालमा बस्नु हुन्छ ? :

Gurdians Details (In case of minor/Intellectually Disabled only)

के यो नाबालकको लागि खाता हो ? :  

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरणः

१. के तपाई राजनितिक वा उच्च पदस्थ व्यक्त्ति हुनुहुन्छ ? :*
२. के तपाई राजनितिक वा उच्च पदस्थ व्यक्त्ति संग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ? :*
३. के तपाईको हिताधिकारी व्यक्त्ति छ ?:*
४. के तपाई विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाण्ति हुनु भएको छ ?:*
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लउण्डरीङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस :
Upload Citizenship : *(JPG/PNG) 
Location Map Here : *(JPG/PNG) 
Thumb Print (Both Right & Left) : *(JPG/PNG) 
Signature : *(JPG/PNG) 
Verify Occupation ID : (JPG/PNG) 
BOID Letter Upload : *(JPG/PNG) 

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपसिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।

२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकार छु ।

३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकएको समय भित्र गर्ने छु ।

४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्ने छु।

५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छु/छैन ।

६. सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छै ।

७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बांकी राखेकौ कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोबार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मन्जुरी छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. नेपाली नगरिकहरुको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।

३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैक्रो फोटो ।

४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।

५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमण पत्रको प्रतिलिपी ।

६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।

७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।